MENU
ข้อมูลทั่วไป
    หน้าแรก
    สภาพทั่วไป
    โครงสร้าง OSM
    ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลเพื่อการวางแผน
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่ม
    Swot Analysis
    ทิศทางการพัฒนา
    ยุทธศาสตร์อนุภาค
     กลางตอนบน
 
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
    ยุทธศาสตร์กลุ่ม
    แผนพัฒนากลุ่ม
    แผนปฏิบัติกลุ่ม
 
ติดตามประเมินผล
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Free Web Counter
เริ่มนับ 01 มกราคม 2552
 
รวมเว็บไซต์

 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
(SWOT Analysis)

         
              จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและกำหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ภายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

           เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือ อ้อย ไก่เนื้อ และสัตว์น้ำจืด
           ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ไก่เนื้อ) มีศักยภาพต่อการแปรรูป ส่งออกไปขายต่างประเทศ
           เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำในด้านการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
           เป็นแหล่งอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรพืชการส่งออก
           มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายทั้งศูนย์วิจัยด้านข้าว พืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
           มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถเชื่อมโยงกระจายสินค้า
           มีความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติ เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

จุดอ่อน (Weakness)

     1. ด้านอุตสาหกรรม

          จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ ขาดแรงงานฝีมือ
          ขาดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิต

     2. ด้านเกษตรกรรม

          เกษตรกรขาดองค์ความรู้ และการฝึกอบรม การรวมกลุ่มของภาคเกษตรมีน้อย
          มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมาก
          ขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร
          ขาดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

     3. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          ขาดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากร เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

     4. ด้านการท่องเที่ยว

          ขาดการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวในวงกว้าง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
          กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่หลากหลายและจูงใจนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร

     5. ด้านสังคม

          ยังต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งในด้านสุขภาพ และชีวิตครอบครัวและชุมชน

โอกาส ( Opportunity )

          มีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
          มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงเกษตร และโครงการพระราชดำริ
          แหล่งโลจิสติกส์ทางน้ำและทางบก
          นโยบายครัวโลกของรัฐบาล
          มีตลาดรองรับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
          สามารถนำองค์ความรู้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่มาจัดตั้งเป็นฐานความรู้
          มีตลาดรองรับการขยายพันธุ์การเลี้ยงสัตว์ ครึ่งบก ครึ่งน้ำ สัตว์น้ำ (ปลา กบ จระเข้ ) เพื่อการส่งออก
          นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และลดการใช้สารเคมี
          สามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำท่าจีน-ป่าสัก-เจ้าพระยา เพื่อใช้ในการ คมนาคมขนส่ง

อุปสรรค (Threat)

          การพึ่งพาระบบการจัดเขตส่งเสริมการลงทุนไม่เพียงพอกับการดึงดูดนักลงทุน
          ความผันผวนทางด้านราคาสินค้าเกษตร
          อุปสรรคทางการค้าได้แก่มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งภาษีและมิใช่ภาษี เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยและ
การ เปิดเสรีทางการค้า
          การจัดการน้ำต้นทุนในอนาคตมีผลกระทบให้จังหวัดมีปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และภาวะโลกร้อน
          ความไม่ต่อเนื่องนโยบายการเมืองของรัฐบาล
          ความเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและโลกตลอดเวลา
          ตลาดต่างประเทศได้ตั้งมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สูงเป็นอุปสรรคการส่งออก